Skip to main content

26-30 JUNI 2024

VEDTÆGTER RIVERBOAT JAZZ FESTIVAL

Vedtægter for Riverboat Jazz Festival
 

$1

Foreningens navn er Riverboat Jazz Festival
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune

 

$2

Foreningens formål er at virke almennyttigt ved udbredelsen af viden om klassisk jazz i Silkeborg Kommune. Der skal i programmet tages hensyn til både folkelig bredde og kvalitet. Derudover skal foreningen medvirke til at varetage det lokale musiklivs interesser. Der sker ved:

 • Afholdelse af gratis arrangementer i forbindelse med den årlige Riverboat Jazz Festival
 • Afholdelse af arrangementer for medlemmer som foredrag, tema-arrangementer og koncerter
 • Specielle arrangementer for børn og unge, hvor de introduceres til klassisk jazz

 

$3

Foreningens skal i det daglige virke arbejde fremme samarbejde på lokal- og landsplan

 

$4

Som medlemmer kan optages alle der tilslutter sig foreningens formålsparagraf.

Valgbare og stemmeberettiget i alle foreningens anliggender er medlemmer, som har været medlem af foreningen i minimum 8 dage og som ikke er i kontingentrestance.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

 

$5

Foreningen opkræver et årligt kontingent hos medlemmerne. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Kontingentet opkræves helårligt og løber i 12 måneder fra indmeldelsesdatoen.

Medlemskab ophører automatisk, når kontingentet ikke betales

Medlemmer som i ord og gerning modarbejder, eller bevidst skader foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen. En eksklusion skal godkendes af den efterfølgende generalforsamling. Dette skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Et medlem der er ekskluderet, har ret til at deltage i den efterfølgende generalforsamling, under der vedrører dette og kan her komme med sin vurdering af sagen

  

$6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårsperiode. Op til halvdelen er på valgt hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv din forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte ethvert for driften nødvendigt udvalg.

Bestyrelsen holder møde på formandens foranledning eller hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen tager referat af bestyrelsesmøder og andre vigtige møder i foreningens drift.

 

$7

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører de under henvisningen til formålsparagraffen nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.v.

Foreningen tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give prokura.

 

$8

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue

 

$9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske på foreningens hjemmeside og på mail til foreningens medlemmer med minimum 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller når mindst 50 medlemmer af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det.

  

$10

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Ideer til Riverboat Jazz Festivals gennemførelse og foreningens virke i øvrigt
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af statsautoriseret/registeret revisor for 1 år
 9. Eventuelt

 

$11

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor

 

$ 12

Ændringer i vedtægter for foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger

 

$13

Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle formue tildeles almennyttige formål som er omfattet af foreningens formålsparagraf ($2), Nærmere beslutning herom træffes på generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen

28. november 2023