Skip to main content

26-30 JUNI 2024

VEDTÆGTER RIVERBOAT JAZZ FESTIVAL

Vedtægter for Riverboat Jazz Festival
 
§1.
Foreningens navn er Riverboat jazz Festival
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.
 
§ 2.
Foreningens formål er at udbrede viden om klassisk jazz. Der skal i programlægningen tages hensyn til både bredde, folkelighed og kvalitet. Derudover skal foreningen medvirke til at varetage det lokale musiklivs interesser. Det sker ved:
• afholdelse af gratis arrangementer i forbindelse med den årlige Riverboat Jazz Festival
• afholdelse af arrangementer for medlemmer som foredrag, tema-arrangementer og koncerter
• specielle arrangementer for børn og unge, hvor de introduceres til klassisk jazz
 
§ 3.
Foreningen skal i det daglige arbejde fremme kulturelt samarbejde på lokal- og landsplan.
 
§ 4.
Som medlemmer kan optages alle der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf.
Valgbare og stemmeberettigede i alle foreningens anliggender er medlemmer, som har været medlem af foreningen i minimum 8 dage og som ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
§ 5.
Foreningen opkræver et årligt kontingent hos medlemmerne. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Kontingent opkræves helårsvis forud ved regnskabsårets begyndelse inden udgangen af oktober. Kontingentperioden følger regnskabsåret.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest inden regnskabsårets udløb.
Medlemmer som i ord og gerning modarbejder, eller bevidst skader foreningen, kan ekskluderes, af bestyrelsen. En eksklusion skal godkendes af den efterfølgende generalforsamling. Dette skal dog fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Et medlem der er ekskluderet har ret til at deltage i den efterfølgende generalforsamling, under det punkt der vedrører dette og kan her komme med sin vurdering af sagen.
 
§ 6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en to-års periode. Op til halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte ethvert for driften nødvendigt udvalg.
Bestyrelsen holder møde på formandens foranledning eller såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen tager referat af bestyrelsesmøder og andre vigtige møder i foreningens drift.
 
§ 7.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører de under henvisning til formålsparagraffen
nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.v.
Foreningen tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give prokura.
 
§ 8.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
 
§ 9.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske på foreningens hjemmeside og på mail til foreningens medlemmer med minimum 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller når mindst 50 af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det.
 
§ 10.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Ideer til Riverboat Jazz Festivals gennemførelse og foreningens virke i øvrigt.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af statsautoriseret/registreret revisor for 1 år.
10. Eventuelt.
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 års periode, således at der hvert år vælges henholdsvis 2 eller 3 medlemmer. 
Beslutninger træffes ved simpelt flertal og afstemningen skal ske skriftligt, såfremt én af de stemmeberettigede ønsker det.
 
§ 11.
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
 
§ 12.
Ændringer i vedtægter for foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse på to af hinanden følgende generalforsamlinger.
 
§ 13.
Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle formue tildeles almennyttige formål som er omfattet af foreningens formålsparagraf (§ 2). Nærmere beslutning herom træffes af generalforsamlingen.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen
1. december 2022