Referat generalforsamling 22. november 2017

Referat af generalforsamling i Musikforeningen Riverboat

Onsdag den 22. november 2017, kl. 19.30 på Rampelys, Silkeborg

 

Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 50 medlemmer af Musikforeningen Riverboat.

 

1. Valg af dirigent.

     Aksel Evin Olesen valgt.

 

2. Bestyrelsens beretning.

     Formand for bestyrelsen Johanne Errboe aflagde beretning for år 2016/2017.

 

     Heri kommenteredes bl.a. at afviklingen af festivalen gik godt på trods af, at det har været et

     hårdt år med interne konflikter. Det store fokus på afvikling, forsinkelse i planlægningen og det

     faktum at mange værdifulde personer gik i forbindelse med krisen, har kostet.

 

     Betalingskoncerterne vinder indpas, men kvalitet koster. Trods etableringsomkostninger 

     manglede vi omsætningen fra en 3. plads. I øvrigt er det altid udfordrende at etablere ’nye’

     pladser hvert år.

    

     På trods af røde tal har bestyrelsen is i maven og tror på at den igangsatte udvikling er den  

     rigtige på den lange bane.

 

     Beretningen er godkendt.    

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

     Ekstern revisor BDO ved Klaus Grønbæk fremlagde regnskabet for Musikforeningen der udviste

     et underskud på 371.000,-, hvilket betragtes som uacceptabelt.

     Det reviderede regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

     Kontingent blev fastsat til 100 kr.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

     2 indkomne forslag til vedtægtsændringer blev behandlet.

    

     Første forslag fra bestyrelsen (jf. bilag) blev fremlagt af Mads Rugholm og vedtaget med

     ændring fra generalforsamlingen i §9 – at generalforsamlingen varsles til medlemmer på mail     

     senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

 

     Andet forslag blev fremsat af Kjeld Løvqvist.

 

Forslag om tilføjelse til paragraf §5: at et eventuelt ekskluderet medlem skal have mulighed for at forklare sig på den efterfølgende generalforsamling.

Forslag om tilføjelse til §6: at der vælges to suppleanter til bestyrelsen.

 

Forslaget blev vedtaget.

    

 

6. Ideer til Riverboat Jazz Festival gennemførelse og foreningens virke i øvrigt.

     1) Forslag om genopfyldelige ølkrus ligesom på andre festivaler. Det kræver dog ressourcer, når 

         de skal vaskes.

     2) Forslag om kassesystem, for at få minimeret spild. Evt. tale med andre om deres erfaringer.

     3) Forslag om oversættelse af hjemmeside til tysk.

     4) Forslag om at søge flere fondsmidler og få fingre i flere regionale midler.

 

7. Valg af bestyrelse.

    På valg: Johanne Errboe, Mads Rugholm, Morten Lykke og Mette Ramsgaard.

    Ikke på valg: Allan Jenrich.

    Nyvalgt er: Jacob Niebuhr.

    Bestyrelsen består herefter af: Johanne Errboe, Mads Rugholm, Morten Lykke, Mads Rugholm   

    og Jacob Niebuhr.

 

    Bestyrelsen opstiller Holger Kristiansen som suppleant.

    Generalforsamlingen opstiller Anders Aaboe og Kjeld Løvqvist.

 

    Holger Kristiansen vælges som 1. suppleant og Kjeld Løvqvist vælges som 2. suppleant.

 

8. Valg af revisor.

     Valgt blev Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO Herning.

 

9. Eventuelt.

     Ønske fra generalforsamlingen om at flytte hjælperfesten tilbage til søndag, samt at man rykker 

     Plakatkonkurrencen til tidligere, så man bedre kan reklamere for festivalen mm. Begge forslag

     var allerede effektuerede og gennemføres derfor allerede fra 2018.