Vedtægter Støtteforeningen Riverboat Music

Vedtægter for
Støtteforeningen Riverboat Music

§ 1.
Foreningens navn er
Riverboat Music.
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2.
Foreningens formål, er at lave arrangementer, hovedsagelig i forbindelse med Riverboat Jazz Festival, hvorfra overskuddet anvendes til at støtte almennyttige formål, hovedsagelig med relation til den rytmiske musik.

§ 3.
Som medlemmer af støtteforeningen, kan optages foreninger og privatpersoner, som efter bestyrelsens opfattelse kan bidrage til foreningens udvikling.

§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3- 7 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen og sidder for en etårig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Der tages referat af bestyrelsesmøder og andre vigtige møder i foreningens drift.
Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan give prokura

§ 5.
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned. Indkaldelse til generalforsamling sker med brev eller email til medlemmerne.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller når mindst 5 medlemmer skriftligt forlanger det.

§ 7.
Dagsorden for den ordinære general- forsamling skal mindst omfatte følgende punkter.
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning.
3.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4.
Behandling af indkomne forslag.
5.
Valg af bestyrelse.
6.
Valg af statsautoriseret/registreret revisorer og valg af kritisk revisor.
7.
Eventuelt.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal og afstemninger skal ske skriftligt, såfremt en af de stemmeberettigede ønsker det.

§ 8.
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.
Den kritiske revisor har til opgave at påse at foreningens midler er anvendt efter foreningens formål.
Revisorerne vælges for 1 år af gangen

§ 9.
Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle formue tildeles almennyttige formål, hovedsagelig med relation til den rytmiske musik.

Således vedtaget på generalforsamlingen
2. december 2008