Vedtægter Musikforeningen Riverboat

Vedtægter for
Musikforeningen Riverboat

§ 1.
Foreningens navn er
Musikforeningen Riverboat
Foreningens hjemsted er
Silkeborg Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at udbrede viden om
klassisk jazz. Der skal i programlægningen
tages hensyn til både bredde, folkelighed og
kvalitet.
Derudover skal foreningen medvirke til at varetage
det lokale musiklivs interesser.
Det sker ved:
• afholdelse af gratis arrangementer i forbindelse
med den årlige Riverboat Jazz Festival
• afholdelse af arrangementer for medlemmer som
foredrag, tema arrangementer og koncerter
• specielle arrangementer for børn og unge, hvor
de introduceres til klassisk jazz

§ 3.
Aktiviteterne skal være baseret på ikke-kommercielle
principper.
Foreningen skal i det daglige arbejde fremme
kulturelt samarbejde på lokal- og landsplan.

§ 4.
Som medlemmer kan optages alle der kan
tilslutte sig foreningens formålsparagraf.
Valgbare og stemmeberettigede i alle
foreningens anliggender er medlemmer, som
ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.

§ 5.
Foreningen opkræver et årligt kontingent hos
medlemmerne. Kontingent fastsættes af
generalforsamlingen efter forslag fra
bestyrelsen.
Kontingent betales forud for et år af gangen.
Kontingentperioden følger regnskabsåret.
Eneste kontingent frie medlemmer er
æresmedlemmer.
Medlemmer som i ord og gerning
modarbejder, eller bevidst skader foreningen,
kan ekskluderes, af bestyrelsen.
En eksklusion skal godkendes af den
efterfølgende generalforsamling.

§ 6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på
5-7 medlemmer
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen
Bestyrelsens medlemmer vælges for en to
års periode. Op til halvdelen er på valg hvert
år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand og kasserer. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte ethvert for driften
nødvendigt udvalg.
Bestyrelsen holder møde på formandens foranledning
eller såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
fremsætter begæring herom.
I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af
bestyrelsens medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen tager referat af bestyrelsesmøder
og andre vigtige møder i foreningens drift.

§ 7.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil
og fører de under henvisning til formålsparagraffen
nødvendige forhandlinger med offentlige
myndigheder, samarbejdende organisationer
m.v.

Foreningen tegnes af formanden og 2 medlemmer
af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan give prokura.

§ 8.
For foreningens forpligtelser hæfter alene
foreningens formue.

§ 9.
Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
Inden udgangen af december måned.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse
af dagsorden skal ske ved opslag i lokalt
media med 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen skriftligt i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes,
når bestyrelsen træffer beslutning herom eller
når mindst 50 af de aktive medlemmer skriftligt
forlanger det.

§ 10.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Ideer til Riverboat Jazz Festivals gennemførelse
og foreningens virke i øvrigt.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 revisorer hvoraf 1 vælges
blandt de aktive medlemmer som kritisk
revisor.
9. Eventuelt.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal og
afstemningen skal ske skriftligt, såfremt en af
de stemmeberettigede ønsker det.

§ 11.
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til
30. september. Regnskabet revideres af de af
generalforsamlingen valgte revisorer, hvor
den kritiske revisor har til opgave at påse, at
foreningens midler er anvendt efter
foreningens formål.
Revisorerne vælges for 1 år af gangen.

§ 12.
Ændringer i vedtægter for foreningen kan kun
finde sted, når 2/3 af de til generalforsamlingen
fremmødte stemmeberettigede stemmer
herfor.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted
efter vedtagelse på to af hinanden følgende
generalforsamlinger.

§ 13.
Ved opløsning af foreningen skal dennes
eventuelle formue tildeles almennyttige formål
som er omfattet af foreningens formålsparagraf
(§ 2). Nærmere beslutning herom
træffes af generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen
25. november 2008